پیروزی برابر بنیادکار را به هواداران تقدیم می کنیم