عملکرد اوباما درباره نظارت کنگره بر توافق هسته اي درست بود