سرمربی بنیادکار: حضور در آزادی یکی از افتخارات من بود