رییس شورای سیاست گذاری اصولگرایان :جریان مخالف دولت راه نیانداخته ایم