فريادهاي يک شهروند، ماموران قلابي را به دام انداخت