صادرات 15 هزار اصله گل و گياهان زينتي از نوشهر به خارج کشور