همایش تخصصی عقیدتی سیاسی سپاه و بسیج شهریار برگزار شد