بازدید مدیرعامل بانک ملی از گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز