ایران آماده جنگ با آمریکا است/میز مذاکره را در صورت تهدیدمجدد، ترک کنید تا با آمریکایی‌ها تعیین تکلی