ابراز نگرانی صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز در مورد حمله ...