کسرایی: ممکن است پرسپولیس به خاطر پرتاب نارنجک محروم شود