برنامه مرحله یک هشتم نهایی/ نفت و پرسپولیس در جمع 16 تیم برتر