دهمین جشنواره ملی اسب اصیل ترکمن با معرفی اسب های برتردر کلاله پایان یافت