ملت ايران از الگوهايي همانند امام حسين(ع) انرژي و قوت مي‌گيرند