منابع بانکی جدید برای توسعه ساخت وساز‌ در روستا‌ها برنامه‌ریزی شده است