معاونت بودجه سازمان مدیریت :اختصاص 100درصد اعتبارات هزینه ای صدا و سیما در سال 1393