استاندار چهارمحال وبختیاری: عدالت محور بهره برداری از منابع باشد