تاکید رئیس کل دادگستری استان مازندران بر اقدامات پیشگیرانه در امر سرمایه گذاری