مدیرعامل آب منطقه ای مازندران :برای مدیریت سیلاب باید برنامه جامع داشته باشیم