سیداحمد خاتمی:بیعت با ولایت شرط بیعت با شهیدان است/می خواهند امت بانشاط ما را بی نشاط کنند