حرف‌هایی که می‌خواهم بزنم زهردار است/ با یک انتقاد مرا تهدید کردند/ پول در کشور ما به آن‌هایی می‌رس