روایت قطعه «پیتر و گرگ» از سوی «مهتاب کرامتی» منتفی شد