اجرای طرح خرید خدمت مشمولان غایب و فراری در استان کرمانشاه آغاز شد