اگر زنان به ورزشگاه بیایند زلزله به راه خواهیم انداخت