رییس جمهور با خانواده سه شهید و یک جانباز دیدار کرد