معاون روحانی: افزایش شمار کودکان خیابانی و دختران فراری