مدیرکل برنامه ریزی دانشگاه: توجه به مهارت به جای مدرک، اولویت دانشگاه جامع علمی کاربردی است