نفت با شکست سنگین مقابل العین حریف الاهلی عربستان شد