صعود شاگردان منصوریان با وجود شکست سنگین مقابل العین