مژده به دارندگان Galaxy S6: دوربین کهکشانی ها با بروزرسانی بعدی، بهتر و پیشرفته تر می شود