سرمستی مدال برنز گرفت/ حیرت تیم ها از تشویق ایرانیان حاضر در سالن