نرخ تورم در استان قم به 15.8 درصد کاهش پیدا کرده است