ویژگی امنیتی جدید در دستگاه‌های مجهز به اندرویدلالیپاپ