شکست سنگین نفت در زمین العین/ صعود نماینده ایران به لطف الشباب