تقسیم‌بندی افراد بی‌سواد عسلویه بر اساس آمار شهری و روستایی