اگر به مذاکره نیاز داشتیم مک فارلین را اخراج نمی‌کردیم