پاسخ حضرت آیت الله شبیری زنجانی به پرسشی در باره ...