ژاوی پایان ماه، در مورد آینده اش تصمیم گیری می کند