توجه به مهارت به جای مدرک اولویت دانشگاه علمی کاربردی کشور اعلام شد