اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرحهای تولیدی اصناف