بازديد مدير عامل بانک از گروه ملي صنعتي فولاد ايران در اهواز