تداوم عملیات ارتش سوریه در حماه و القلمون منجر به ...