رییس دانشگاه آزاد : اجرای طرح تجمیع واحدها یک الزام است