استاد باید مسیر روشن حقیقت را در ضمیر دانشجو حکاکی کند