دستگیری نارنجک‌انداز و ترفند هواداران برای به هم زدن تمرکز بنیادکاری‌ها