از خودگذشتگی طارمی باعث تشویق هواداران شد/ هجوم به سمت علی کریمی