چون پورشه سوار می‌شوم نباید در استقلال دنبال حقم باشم؟