نماینده مجلس: برای رفع مشکل معیشتی فرهنگیان باید منابع پایدار ایجاد کرد