طرح های ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش موثری در توسعه کشور دارد