تداوم عملیات ارتش سوریه در حماه و القلمون علیه تروریستها